همکاران ما

ما در شرکت گسترش سالم ایرانیان، نماینده شرکت عمانتل در زمینه ارائه لینک MPLS بین المللی می باشیم.
همچنین به عنوان نماینده شرکت کوریانت در ارائه تجهیزات مخابراتی فعالیت می نماییم.