ما در شرکت گسترش سالم ایرانیان، نماینده شرکت عمانتل در زمینه ارائه لینک MPLS بین المللی می باشیم.
همچنین به عنوان نماینده شرکت کوریانت در ارائه تجهیزات مخابراتی فعالیت می نماییم.