ما رنج وسیعی از خدمات ارتباطی و مخابراتی را به مشترکین خود ارائه می دهیم. از جمله لینک MPLS بین المللی ، ترانزیت ترافیک اینترنت ، و همچنین ارائه تجهیزات موردنیاز شبکه های مخابراتی