گسترش سالم ایرانیان دارای بیش از 15 سال سابقه در ارائه راهکارهای مخابراتی و بانکی می باشد.
و هم اکنون شامل تیمی از کارآزمودگان صنعت مخابرات می باشد.
اطلاعات بیشتر